เขียนโดย Super User
ฮิต: 1758

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวมาริสา  สุขสมกรณ์

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หมวด: