เขียนโดย Super User
หมวด:

ชื่อ-สกุล :                      นางกิตติมา  คามาวาส

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :              การผลิตและแปรรูปน้ำผลไม้บรรจุขวด

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เขียนโดย Super User
หมวด:

ชื่อ-สกุล :                      นางสาวมาริสา  สุขสมกรณ์

อีเมล์ :                          -

ตำแหน่ง :                      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :               -

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เขียนโดย Super User
หมวด:

ชื่อ-สกุล :                      นายณัฐวุฒิ  วังกลาง

อีเมล์ :                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่ง :                      นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ :         -

ความเชี่ยวชาญ :               graphic design : เครื่องมือด้านการแปรรูป

สถานที่ปฏิบัติงาน :            สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์