| |
เขียนโดย Super User
หมวด:

Downloads

เขียนโดย Super User
หมวด:
  1. ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านวิจัยและพัฒนา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และของประเทศ
  2. เป็นศูนย์บริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
  3. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการของสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ
  4. สร้างผลงานวิจัย ที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย Super User
หมวด:
<div id="fb-root"></div>
<script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0&appId=2488174501463823&autoLogAppEvents=1" nonce="cUWcRh0V"></script><div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/Pmt-&#xe23;&#xe32;&#xe0a;&#xe21;&#xe07;&#xe04;&#xe25;&#xe08;&#xe31;&#xe19;&#xe17;&#xe4c;-129536994059771/" data-tabs="timeline" data-width="" data-height="" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/Pmt-&#xe23;&#xe32;&#xe0a;&#xe21;&#xe07;&#xe04;&#xe25;&#xe08;&#xe31;&#xe19;&#xe17;&#xe4c;-129536994059771/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/Pmt-&#xe23;&#xe32;&#xe0a;&#xe21;&#xe07;&#xe04;&#xe25;&#xe08;&#xe31;&#xe19;&#xe17;&#xe4c;-129536994059771/">Pmt ราชมงคลจันท์</a></blockquote></div>
เขียนโดย Super User
หมวด:

ปรัชญา

สู้งาน วิชาการดี มีวินัย ใส่ใจสังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้ รักและสู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม

             เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี