เขียนโดย Super User
หมวด:
  1. ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านวิจัยและพัฒนา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และของประเทศ
  2. เป็นศูนย์บริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
  3. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการของสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ
  4. สร้างผลงานวิจัย ที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย Super User
หมวด:

ปรัชญา

สู้งาน วิชาการดี มีวินัย ใส่ใจสังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้ รักและสู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม

             เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User
หมวด:

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นที่พึ่งของชุมชน