เขียนโดย Super User
ฮิต: 2438
  1. ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านวิจัยและพัฒนา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และของประเทศ
  2. เป็นศูนย์บริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
  3. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการของสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ
  4. สร้างผลงานวิจัย ที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
หมวด: