Written by Super User
Hits: 1318

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นที่พึ่งของชุมชน

Category: