เขียนโดย Super User
ฮิต: 3184

หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ มี 3 วิชาเอก

1) วิชาเอกนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Innovation)
“สรรค์สร้างไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ตามหลักโภชนาการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค”
แนวทางการประกอบอาชีพ : นวัตกรด้านอาหารและโภชนาการ

2) วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management Innovation)
“คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจด้านอาหารอย่างเป็นระบบ”
แนวทางการประกอบอาชีพ : ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์

3) วิชาเอกนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป (Catering Innovation and Food Processing)
“สร้างสรรค์ความคิด มุ่งเน้นทักษะ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สู่การประกอบอาชีพด้านนวัตกรรมการประกอบอาหารและแปรรูป”
แนวทางการประกอบอาชีพ : เชฟนักวิทย์ (Scientist Chef)