เขียนโดย Super User
ฮิต: 2530

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา
2546
ในชื่อหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และได้แยกตัวเป็นสาขาวิชาจากนั้นในปีการศึกษา 2552 ทางสาขาวิชาได้เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นคือหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาใหม่เป็นเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ มีจำนวนอาจารย์ประจาทั้งสิ้น 11 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 3 คน ในปีการศึกษา 2556 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 141 คน มีจำนวนนักศึกษาแรกเข้า 83 คน มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 33 คน มีงานวิจัยที่ดำเนินงาน 5 เรื่อง มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอ 3 เรื่อง/ชิ้น มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 กิจกรรม/โครงการ มีกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 ชิ้นเรื่อง มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย/บริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายนอก 1 เครือข่าย/แห่ง ในปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้จัดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ
1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติและรับทราบหลักสูตร พ.. 2555
2.
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติและรับทราบหลักสูตร พ.. 2554